ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
 

>Τήρηση βιβλίων 'Α,΄Β,΄Γ κατηγορίας.
> Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.
> Σύνταξη περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α.
> Σύνταξη δηλώσεων μεγάλης ακίνητης περιουσίας.
> Σύνταξη δηλώσεων Φ.Μ.Υ.
> Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων Κ.Β.Σ.
> Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών.
> Έναρξη, διακοπή ,μεταβολή επιτηδευματιών
> Φ.Π.Α. ακινήτων.
> Ρευματοδότηση οικοδομών.
> Εκπροσώπηση στη ΔΟΥ.

  ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
 

>Μηχανοργάνωση μισθοδοσίας.
> Μισθοδοτικές καταστάσεις μηνός.
>Καταστάσεις ασφαλίσεως.
>Συμβάσεις εργαζομένων.
> Προσλήψεις -Απολύσεις εργαζομένων.
> Σύνταξη και αποστολή Α.Π.Δ.(Αναλυτική Περιοδική Δήλωση ).
> Παρακολούθηση οικοδομοτεχνικών έργων.
> Εκπροσώπηση στο ΙΚΑ-Επόπτη Εργασίας-ΟΑΕΔ.

   
  Οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας και συμβάλλουν στην σωστή ανάπτυξη και λειτουργία κάθε επιχείρησης.
Το σοβαρό δίκτυο συνεργατών και η εξειδικευμένες συμβουλευτικές τεχνικές εξασφαλίζουν επιχειρηματική αποτελεσματικότητα και ευελιξία.
  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 

Το γραφείο μας, με τη δημιουργία του συγκεκριμένου τμήματος έχει σαν σκοπό την κάλυψη των αναγκών των επενδυτών όλων των οικονομικών δυνατοτήτων.  Σας ενημερώνουμε για τα ισχύοντα επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ, προγράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξης ,ΕΟΜΕΧ ,Ευρωπαϊκά προγράμματα και τη δυνατότητα ένταξης της επιχείρησης σας σε αυτά. Μέσα από το δίκτυο Συνεργατών μας αναλαμβάνουμε οικονομοτεχνικές μελέτες για ένταξη της επιχείρησης σας σε οποιοδήποτε επενδυτικό πρόγραμμα ,Εύρεση ακινήτου-οικοπέδου ,δανειοδοτήσεις, έκδοση οικοδομικών και μηχανολογικών αδειών ,διοίκηση και επίβλεψη έργων ,κατασκευή έργων ,πλήρη λογιστική -φοροτεχνική παρακολούθηση της επένδυσης,

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 

Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις οργάνωσης της επιχείρησης σας.
> Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
> Υποστήριξη της διαδικασίας προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων μηχανοργάνωσης.
> Αξιοποίηση INTERNET για όλες τις συναλλαγές (Φ.Π.Α.,Ι.Κ.Α., κ.τ.λ.).
> Συμβολή, μέσα από το δίκτυο συνεργατών μας , του καταλλήλου τρόπου διαφήμισης της επιχείρησης σας.
> Δυνατότητα ανεύρεσης και εκπαίδευσης  στελεχών για κάθε θέση της επιχείρησης σας.

  ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 

>Συστάσεις προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.).
> Συστάσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
> Συστάσεις κοινοπραξιών και μη κερδοσκοπικών Εταιρειών.

Οι εργασίες που αφορούν το Εργατικό, Ασφαλιστικό, Αστικό Δίκαιο γίνονται πάντα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και όποτε είναι αναγκαίο με τη συμβολή Νομικού Συμβούλου.